ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Electronic Frontier Foundation

Die EFF is n organisasie sonder winsbejag in die V.S.A wat hom beywer tot die behoud van vryheid van spraak soos vervat in die Eerste Amendement van die Verenigde State se grondwet in die konteks van die hedendaagse digitale wêreld. Die hoofdoel ...

                                               

Erfenis

Erfenis is die gebruik om eiendom, titels, skuld, regte en verpligtinge oor te dra ná die dood van n individu. Die reels vir erfenis verskil tussen gemeenskappe en het met verloop van tyd verander.

                                               

Fikh

Fikh is die Islamitiese regswetenskap. Sjaria word deur Moslems beskou as die Goddelike wet van die Koran en die soenna en fikh is die menslike begrip van die sjaria. Fikh word deur Islamitiese regsgeleerdes uitgebrei en ontwikkel deur interpreta ...

                                               

Habeas corpus

Habeas corpus is n latynse regsterm wat letterlik beteken, "het jy die liggaam". Dit is n baie ou beginsel van die Engelse gemenereg - ouer as die Magna Carta - en regstelsels wat daarop gebou is. Dit is geformaliseer deur die Britse parlement in ...

                                               

Hansard

Alles wat die in parlement gesê word, word elektronies vroeer deur snelskriftiksters vasgelê. Eers word dit oorgeskryf, taal- en stylfoute verbeter en herhalings uitgewis. Daarna kry die spreker die geleentheid om dit te hersien, maar hy of sy ma ...

                                               

Heemraad

n Heemraad was n lid van die kommissie van landdros en heemrade en het in die eerste 150 jaar van blanke vestiging in Suid-Afrika oor regterlike en administratiewe magte in die binneland beskik. Dit was die blanke se vroegste vorm van plaaslike r ...

                                               

Internasionale reg

Internasionale reg reel die volgende verhoudings: State soewereine onafhanklike state onderling, State en Internasionale Organisasies soos die Verenigde Nasies en die Afrika-unie en Internasionale Organisasies onderling. Die individu is nie n reg ...

                                               

Kinderregte

Gedurende die afgelope dekade is die belangrikheid van die fundamentele regte van kinders toenemend erken, soos vervat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, die Kinderwet en internasionale instrumente soos die Verenigde Nasies se Kon ...

                                               

Krygswet

Krygswet word in n noodtoestand afgekondig. Dan word die Grondwet en alle ander wetgewing tydelik opgeskort en die land deur die weermag regeer.

                                               

Landdros

Landdros is die titel van n staatsamptenaar met beperkte plaaslike regsprekende en bestuursverpligtinge. Die titel is afkomstig uit Nederlands waar" land” verwys na streek en" dros” na n regterlike amptenaar op die platteland. n Landdros is die b ...

                                               

Minderjarigheid

Minderjarigheid in die reg dui op ’n persoon wat nog nie mondig is nie en dus nog nie as ’n volwassene beskou word nie. Dit hang van gebied tot gebied af, maar is gewoonlik 18. In Suid-Afrika was mondigwording voorheen op 21, maar dit is kragtens ...

                                               

Misdaad

n Misdaad kan die oortreding van die wet wees. Volgens Westerse regsleer, moet daar n gesamentlike sameloop van beide actus reus skuldige handeling en mens rea skuldige gewete wees vir n misdaad om gepleeg te geword het; behalwe in die geval van ...

                                               

Owerspel

Owerspel of egbreuk is seks buite die huwelik wat verwerp word om sosiale, godsdienstige, morele en regsredes. Hoewel die seksuele aktiwiteite wat owerspel uitmaak, sowel as die sosiale, godsdienstige, morele en regsgevolge wissel, kom die begrip ...

                                               

Patent

n Patent is n stel uitsluitlike regte wat deur die staat aan n persoon toegeken word vir n vaste tydperk in ruil vir die beheerde, openbare bekendmaking van sekere besonderhede van n toestel, tegniek, proses of samestelling van materiale wat nuut ...

                                               

Redelike man

In terme van die wet is n redelike man n hipotetiese persoon wat deur die howe vervaardig word om te help om aangeklaagdes te oordeel. Wanneer n persoon in n hof aangekla word, word die vraag gevra of die redelike man of die deursnit burger diese ...

                                               

Reinheitsgebot

Die Reinheitsgebot is n regulasie wat sy oorsprong het in die stad Ingolstadt in die graafskap van Beiere in 1516 en gemoeid is met die standaarde vir die verkoop en samestelling van bier. Daar word gereken dat dit waarskynlik die oudste regulasi ...

                                               

Ruimtereg

Ruimtereg behels al die regsreels en wette met betrekking tot die kosmiese ruimte en die gebruik daarvan. Nadat die eerste ruimtevlugte in 1957 /58 plaasgevind het, het daar ʼn behoefte ontstaan aan n regstelsel ten opsigte van die kosmiese ruimte ...

                                               

Saliese wet

Die Saliese wet was ’n belangrike wet wat opgestel is vir die regering van die Saliese Franke in die vroee Middeleeue tydens die heerskappy van koning Clovis I in die 6de eeu. Hoewel die wet baie antieke gebruike weerspieel, is die vroegste datum ...

                                               

Selfdegeslaghuwelik

n Selfdegeslaghuwelik is n huwelik tussen twee persone van dieselfde biologiese geslag of geslagsidentiteit. Suid-Afrika was die vyfde van 29 lande tans Australie 2017, Argentinie 2010, Belgie 2003, Brasilie 2013, Colombia 2016, Costa Rica 2020, ...

                                               

Siviele sameswering

n Siviele sameswering of samespanning is n ooreenkoms tussen twee of meer partye om n derde party van wettige regte te ontneem of om n derde party te mislei om n onwettige doel te bereik. n Sameswering kan ook verwys na n groep mense wat n ooreen ...

                                               

Sjaria

Sjaria is die godsdienswette vir Islamgelowiges en kom uit die Koran en hadit. Die term kom van die Arabiese woord sharīʿah, wat beteken ’n stel morele en godsdienstige wette wat van godsdiensprofesiee kom in teenstelling met menslike wette. Sjar ...

                                               

Staat van inperking

n Staat van inperking, ook informeel n grendeltoestand genoem, is n noodtoestand wat verhoed dat mense of inligting n gebied verlaat. Die opdrag daarvoor kan gewoonlik net deur iemand in n gesagsposisie gegee word.

                                               

Stadsregte

Stadsregte het in Europa oorspronklik na die keiserlike of vorstelike voorreg verwys waardeur aan n nedersetting stadstatus toegeken is. Later is die term dikwels sinoniem gebruik vir die besondere regte wat aan stadstatus verbonde is, veral in t ...

                                               

Terugwerkend

n Wet wat terugwerkend is n wet wat die wetlike gevolge van aksies wat daartoe verbind is terugwerkend verander. Soms maak regerings beslissings wat gestel word asof hulle in werking was voordat die uitspraak nog gemaak was. Dit beteken dat hulle ...

                                               

Trias politica

In die reg behels die leerstuk van trias politica die skeiding van magte. Die staat se magte, naamlik wetgewende -, regsprekende - en uitvoerende gesag, moet geskei wees. Die doel daarmee is om die sentralisasie van mag te verhoed. Die oorspronkl ...

                                               

Vermoede van onskuld

Die vermoede van onskuld of onskuldpresumpsie is n grondbeginsel van die strafreg wat bepaal dat almal onskuldig geag word tot die teendeel bewys is. In siviele sake is die reg om as onskuldig geag te word normaalweg nie van toepassing nie. In st ...

                                               

Vrederegter

n Vrederegter was n vooraanstaande lid van die gemeenskap wat deur die minister van justisie kragtens Wet 16 van 1914 en verskeie wysigings daarna in n bepaalde wyk van n landdrosdistrik aangestel is. Alhoewel die Kaapkolonie reeds sedert 1827 vr ...

                                               

Abrahamitiese gelowe

Die Abrahamitiese gelowe is ’n groep Semities geïnspireerde godsdiensgemeenskappe wat daarop aanspraak maak dat dit van die Judaïsme van die antieke Israeliete afstam en die God van Abraham aanbid. Dit is monoteïstiese gelowe: Hulle aanbid net ee ...

                                               

Antiklerikalisme

Antiklerikalisme is n stroming wat die invloed of magsposisie van geestelikes op die gebiede van die openbare lewe, onderwys, en die politiek teenstaan. Dit is hoofsaaklik n Europese verskynsel wat veral in 19de eeuse Frankryk voorgekom het. Dit ...

                                               

Besnydenis

Dié artikel gaan oor manlike besnydenis. Vir vroulike besnydenis, sien Vroulike genitale verminking. Manlike besnydenis is die verwydering van die menslike penis se voorhuid. In die mees algemene prosedure word die voorhuid oopgetrek en van die e ...

                                               

Chakra

Chakra verwys in tantriese Hindoeïsme, tantriese Boeddhisme, Joga, tradisionele Sjinese medisyne en in sommige esoteriese leringe na gepostuleerde subtiele energiesentra in die vorm van wielagtige energie vortekse tussen die liggaam en die subtie ...

                                               

Demiurg

Die Demiurg is die godheid wat in sommige geloofstelsels as die skepper van die stoflike heelal beskou word. Die woord is afgelei van die Griekse δημιουργός. Dit beteken in klassieke Grieks "ambagsman". Die Demiurg is vir die eerste keer omtrent ...

                                               

Duiweluitdrywing

Duiweluitdrywing, geestebeswering of eksorsisme is die godsdienstige of spirituele praktyk om demone of ander geeste uit ’n persoon of gebied te verdryf wat vermoedelik besete is. Na gelang van die spirituele geloofsoortuigings van die duiwelbesw ...

                                               

Godheid

’n God of godheid is ’n hipotetiese bonatuurlike entiteit wat in ’n geloof as ’n magtige, bomenslike wese aanbid word en as verantwoordelik beskou word vir bepaalde aspekte van die werklikheid of vir die werklikheid as ’n geheel. Gode word soms b ...

                                               

Godin

n Godin is n vroulike godheid. Dit het n plek in die meeste politeïstiese religiee. Baie kulture ken godinne, soms alleenstaande, maar meer gereeld in verband met n ruimer panteon waarin ook manlike gode voorkom en soms selfs hermafrodietisie wes ...

                                               

Goed en kwaad

Goed en kwaad verwys in godsdiens, etiek en filosofie na die ligging van voorwerpe, begeertes en aksies op ’n lineêre spektrum – die goeie is moreel positief en die kwade moreel negatief. "Goed" is ’n bree konsep, maar het gewoonlik te doen met l ...

                                               

Goue Reël

Die Goue Reel is n etiese kode en leefreel wat sê: Positiewe vorm: Behandel ander soos jy wil hê hulle jou moet behandel. Negatiewe vorm, ook die silwer reel genoem: Moenie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen nie. Die Goue Re ...

                                               

Intelligente Ontwerp

Intelligente Ontwerp is n pseudowetenskaplike beweging wat beweer dat sekere eienskappe in die natuur die beste verklaar kan word as die gevolg van ontwerp. Dit is n vorm van Kreasionisme, en word deur die meerderheid van wetenskaplikes verwerp. ...

                                               

Kreasionisme

Kreasionisme of skeppingsleer is n religieuse geloof in die feit dat die mensdom, die lewe, die Aarde en die heelal deur God geskep is. Die term word egter meer gereeld gebruik om te verwys na die religieuse verwerping van evolusie, ten gunste va ...

                                               

Meditasie

Daar bestaan verskillende soorte meditasie in diverse tradisies. In die Christendom is meditasie die beskouing van n Bybelteks of n gebeurtenis uit die lewe van Jesus. Sedert die Middeleeue verbreed die term tot die insluiting van die beskouing v ...

                                               

Pandeïsme

Pandeïsme omskryf n geloofsiening of teologiese opvatting, waarvolgens die logiese verenigbare elemente van panteïsme en deïsme saamgevoeg word. Dit is die geloof dat die Skepper van die heelal in wese die Heelal geword het en dus opgehou bestaan ...

                                               

Sekte

Die term sekte verwys na n afsonderlike religieuse gemeenskap of groepering wat as gevolg van sy leerstelling of rituele in konflik is met die heersende opvatting van n gevestigde kerk of ander groot religieuse organisasie of geloof. n Sekte het ...

                                               

Selibaat

Selibaat verwys na ’n ongetroude status met seksuele onthouding, gewoonlik vanwee ’n godsdiensbelofte of -oortuiging. Dit is ’n selfstandige en byvoeglike naamwoord. Selibaat het deur die geskiedenis van godsdienste dwarsoor die wêreld in die een ...

                                               

Siel

Die siel is die nie-materiele spirituele komponent van n mens of dier. Hoewel dit nie wetenskaplik bewys kan word nie glo baie mense dat die siel onsterflik is en na die dood bly voortbestaan. Daarteenoor glo ateïste dat daar nie iets soos n siel ...

                                               

Sin van die lewe

Die sin van die lewe is n filosofiese vraagstuk wat hom met die doel en intrinsieke waarde van die menslike bestaan, of biologiese lewe oor die algemeen, bemoei. Hierdie konsep kan deur n verskeidenheid vrae gestel word, soos Waarom is ons hier?, ...

                                               

Teokrasie

Teokrasie ía- Heerskappy) is n staatsvorm waarby die staatsowerheid alleen religieus gelegitimeer word, en deur n goddelik verkose persoon, priesterskap of n heilige instelling op die basis van religieuse beginsels regeer word. By sommige godsdie ...

                                               

Totem

’n Totem is ’n gees, heilige voorwerp of simbool wat as embleem dien van ’n groep mense soos ’n familie, clan, lyn of stam. Hoewel die term uit Ojibwe kom, is die geloof in geeste en gode nie beperk tot die inheemse volke van die Amerikas nie; di ...

                                               

Verlossing

Verlossing in godsdiens, is die redding van die siel van sonde en die gevolge daarvan. Dit kan ook genoem word "bevryding" of "verlossing" van die sonde en die gevolge daarvan. Afhangende van die godsdienstige tradisie is ons redding beskou word ...

                                               

Votiewe offer

’n Votiewe offer is een of meer voorwerpe wat vir godsdienstige doeleindes op ’n heilige plek uitgestal of gelaat word. Dit het in antieke tye al voorgekom, soos beskryf in talle Romeinse en Griekse bronne, en is steeds ’n gebruik in moderne tye ...

                                               

Waarheid

Waarheid is ’n fundamentele begrip wat min of meer sinoniem is met egtheid, geldigheid, juistheid. Die teenoorgestelde van waarheid is onwaarheid of leuen. Wat waarheid presies beteken, is die onderwerp van bespreking in talle vakgebiede soos god ...