ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32
                                               

Oud-Oeigoerse alfabet

Die Oud-Oeigoerse alfabet is gebruik vir die skryf van Oud-Oeigoers, ’n variant van Oud-Turks wat ’n voorloper was van moderne Oeigoers. Dit is in die Tarim-kom in Wes-China gepraat. Die term "Oeigoers" wat vir die alfabet gebruik word, is mislei ...

                                               

Oud-Permiese alfabet

Die Oud-Permiese alfabet, ook Aboer of Anboer genoem, is ’n "hoogs idiosinkratiese aanpassing" van die Cyrilliese alfabet wat gebruik is vir die skryf van Middeleeuse Komi.

                                               

Oud-Spaanse skrifte

Die Oud-Spaanse skrifte is die skryfstelsels wat op die Iberiese Skiereiland gebruik is voordat die Latynse alfabet die algemeen aanvaarde skrif geword het. Die meeste van hulle was ongewoon omdat hulle halflettergrepig was eerder as ware alfabet ...

                                               

Oud-Turkse skrif

Die Oud-Turkse skrif is die alfabet wat die Göktürke en ander vroee Turkse khanate in die 8ste tot 10de eeu gebruik het vir Oud-Turks. Dit is hoofsaaklik deur die Arabiese skrif vervang ná die aanvaarding van Islam in Sentraal-Asie. Die naam "Orc ...

                                               

Pahlewi-skrif

Pahlewi, Pahlavi of Pehlevi is ’n skryfstelsel wat gebruik is vir verskeie Middel-Iranse tale. Pahlewi-samestellings is ook gebruik in dialekte van Parthies, Fars, Sogdies, Skities en Khotanees. Die skrif, logogramme en sommige woorde het ontstaa ...

                                               

Piktogram

n Piktogram is n klein prentjie wat gebruik word om iets aan te dui. Piktogramme word algemeen gebruik, omdat hulle deur alle mense verstaan word, selfs deur diegene wat nie kan lees of praat nie. Die woord piktogram is uit Latyns afgelei: pictus ...

                                               

Probatio pennae

Probatio pennae, is die Middeleeuse benaming vir n penneproef, waartydens n nuwe pen uitgetoets word. n Skrywer het gewoonlik die pen getoets deur n paar sinne op n stukkie kladpapier neer te skryf, nadat die nuwe pen se punt gesny is, om sodoend ...

                                               

Proto-Sinaïtiese skrif

Proto-Sinaïties is ’n skrif uit die middel-Bronstydperk wat aangetref is in ’n klein versameling inskripsies wat op die Sinai-skiereiland ontdek is. Weens die uiterse seldsaamheid van Proto-Sinaïtiese tekens, is baie min bekend oor die aard daarv ...

                                               

Rongorongo

Rongorongo is ’n stelsel van gliewe wat in die 19de eeu op Paaseiland ontdek is en lyk soos ’n skryfstelsel of ’n proto-skrif. Verskeie pogings om dit te ontsyfer het misluk en daarom is dit onseker of dit wel ’n soort skrif was. As bewys word ro ...

                                               

Samaritaanse alfabet

Die Samaritaanse alfabet word deur die Samaritane, ’n etnies-godsdienstige groep van die Levant, gebruik vir godsdienstige geskrifte, insluitende die Samaritaanse Pentateug, geskrifte in Samaritaanse Hebreeus en vir kommentaar en vertalings in Sa ...

                                               

Siriese alfabet

Die Siriese alfabet is ’n skryfstelsel wat vanaf omstreeks die 2de eeu v.C. hoofsaaklik gebruik word om die taal Siries te skryf. Dit is een van die Semitiese abjads wat regstreeks van die Aramese alfabet afgelei is en toon dus ooreenkomste met d ...

                                               

Skyf van Phaistos

Die skyfie van Phaistos, is n argeologiese vondsel op die Griekse eiland Kreta, in die paleis van die voormalige stad Phaistos.

                                               

Sogdiese alfabet

Die Sogdiese alfabet is oorspronklik gebruik vir Sogdies, ’n taal in die Irannese taalfamilie wat deur die mense van Sogdiana gebruik is. Die alfabet is afgelei van die Siriese alfabet, op sy beurt ’n uitvloeisel van die Aramese alfabet. Die Sogd ...

                                               

Sorabe

Sorabe of Sora-be is ’n alfabet wat geskoei is op die Arabiese skrif wat voorheen gebruik is om Malgassies en die Antemoro-dialek veral van die 15de eeu af mee te skryf. Navorsers hipoteseer steeds oor die oorsprong van hierdie transkripsiestelse ...

                                               

Suid-Arabiese alfabet

Die antieke Jemeni-alfabet het in omstreeks die 9de eeu v.C. ontstaan uit die Proto-Sinaïtiese alfabet. Dit is gebruik om die Jemeni- of Ou Suid-Arabiese tale te skryf. Die vroegste inskripsies sover bekend was in die 9de eeu v.C. in Eritrea en i ...

                                               

Tana-skrif

Tana of Thaana is die moderne skryfstelsel wat gebruik word vir Divehi, die amptelike taal van die Maledive. Tana het eienskappe van beide ’n abugida en ’n alfabet. Die konsonante is afgelei van Arabiese syfers en die klinkers van leestekens wat ...

                                               

Tradisionele Chinese karakters

Tradisionele Chinese karakters is daardie Chinese karakters in enige karakterversameling wat nie die nuut geskape karakters of karaktervervangings wat na 1946 uitgevoer is, bevat nie. Oor die algemeen verwys hierdie beskrywing na die gestandardis ...

                                               

Unicode

Unicode is n internasionale standaard vir die kodering van binêre kodes na grafiese tekens en simbole, vergelykbaar met die ASCII-standaard. Die standaard word onderhou deur die Unicode-konsortium. In teenstelling met ASCII of Latin-1 het Unicode ...

                                               

Vereenvoudigde Chinese karakters

Vereenvoudigde Chinese karakters is gestandardiseerde Chinese karakters wat deur die Sjiandai Hanju Tongjong Zibiao vir gebruik in Vastelandse China voorgeskryf word. Tesame met tradisionele Chinese karakters is dit een van die twee standaard kar ...

                                               

Taal

Taal is die menslike vermoe vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie, en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem. Die wetenskaplike bestudering van taal word linguistiek of taalkunde genoem. Ramings oor d ...

                                               

Amptelike taal

Die term amptelike taal of ampstaal verwys na dié taal wat deur die regering en ander owerhede van n bepaalde staat gebruik word om met mekaar en met die burgers te kommunikeer en wat ook deur die bewoners van die land gebruik word indien hulle n ...

                                               

Artikulatoriese fonetiek

Die studieveld van artikulêre fonetiek is ʼn onderafdeling van fonetiek. Deur die studie van artikulasie, verduidelik fonetici hoe mense spraakklanke voortbring via die interaksie tussen verskillende fisiologiese strukture. In die algemeen is arti ...

                                               

Bedreigde taal

n Bedreigde taal is ʼn taal wat die risiko loop om in onbruik te verval met sy sprekers wat uitsterf of oorskuif na ʼn ander taal. Taalverlies geskied indien ʼn taal nie meer moedertaalsprekers het nie en ʼn "dooie taal" word. As niemand naderhand me ...

                                               

Dialek

n Dialek is n varieteit van n taal wat kenmerkend van n besondere groep van die taal se sprekers is. Die term word meestal gebruik vir streekstaalpatrone, maar n dialek kan ook deur ander faktore, soos sosiale stand, bepaal word. n Dialek wat met ...

                                               

Dialektologie

Dialektologie is die wetenskaplike studie van linguistiese dialek, ʼn onderafdeling van sosiolinguistiek. Dit behels die studie in variasies in taal vernaam gegrond op geografiese verspreiding en die se verwante kenmerke. Dialektologie behandel on ...

                                               

Die geskiedenis van taalwetenskap

In die antieke beskawing was taalwetenskaplike studies oorspronklik aangedryf deur die korrekte beskrywing van klassieke liturgiese taal, veral die van Sanskritgrammatika deur Pānini, of deur die ontwikkeling van logika en retoriek onder die anti ...

                                               

Enfant terrible (uitdrukking)

Enfant terrible is n uitdrukking van Franse oorsprong wat letterlik vertaal "verskriklike kind" beteken, en in die letterlike betekenis as aanduiding geld vir n kind wat sy ouers in verleentheid bring deur ontydig geplaaste opmerkings of ongepast ...

                                               

Etimologie

Etimologie, vanuit die Griekse woord étumon en die agtervoegsel -logia, is die deel van taalkunde wat die herkoms van die betekenis en vorm van woorde bestudeer. Dit is een van die oudste onderdele van die taalstudie, reeds Aristoteles en Varro h ...

                                               

Fonetiek

Fonetiek is n vertakking van taalkunde wat die studie van die klanke van menslike spraak behels, of - in die geval van gebaretaal - die ekwivalente aspekte van handseine. Dit is gemoeid met die fisiese aspekte van spraakklanke of tekens: hulle fi ...

                                               

Fonologie

Fonologie is ʼn vertakking van taalkunde gemoeid met die sistematiese organisasie van klanke in tale. Dit fokus tradisioneel grootliks op die studie van die sisteme van foneme, in besonder tale, maar kan ook enige linguistiese analises dek, of op ...

                                               

Gebaretaal

’n Gebaretaal is ’n taal wat handkommunikasie en lyftaal gebruik om betekenis oor te dra, in teenstelling met akoesties-oorgedraagde klankpatrone. Dit kan gelyktydig handvorm, orientasie en beweging van die hande, arms of lyf en gesigsuitdrukking ...

                                               

Geskrewe taal

Geskrewe taal is die weergawe van gesproke taal wat deur middel van ʼn simbolestelsel die spraakklanke verteenwoordig, ook genoem skrif. Geskrewe taal, in teenstelling met gesproke taal, is ʼn uitvinding wat saam met die moderne mens ontwikkel het. ...

                                               

Grammatikalisering

In die taalkunde is grammatikalisering ʼn proses waarvolgens leksikale items stelselmatig ontwikkel om grammatikale merkers te word. Grammatikalisering is ʼn kragtige aspek van taal, aangesien dit nuwe funksiewoorde binne ʼn taal skep deur funksies ...

                                               

Grootaaptaal

Navorsing in grootaaptaal het al die onderrig van sjimpansees, bonoboe, gorillas, en orangoetangs behels om met mense en mekaar te kan kommunikeer deur gebruik te maak van gebaretaal, fisiese tekens, en leksigramme. Sekere primatoloe redeneer dat ...

                                               

Leemte in die taal

n Leemte in die taal of taalleemte bedoel enige bepaalde konsep in n taal waar daar geen ooreenkomste met n ander taal is of waar n patroon binne die taal self versteur word deur n gaping of "gat". Hierdie taalleemtes lewer veral probleme op by v ...

                                               

Mengtaal

Die term mengtaal word dikwels gebruik om na pidgin- en kreooltale te verwys, aangesien hulle invloede van n aantal tale toon - daar is byvoorbeeld Afrikatale wat n gemengde woordeskat van inheemse, Engelse en Portugese oorsprong het. Taalvermeng ...

                                               

Moedertaal

n Moedertaal is n taal wat n persoon gedurende sy jeug sonder formele taalonderrig verwerf. Moedertaalsprekers het n kenmerkende intuïsie oor wat in hulle taal gesê kan word. Die vermoe om n taal sonder formele onderwys te verwerf verminder namat ...

                                               

Nadsat

Nadsat is die taal wat ’n klomp jeugdiges in die futuristiese boek praat. Die anti-held en verteller, Alex, gebruik dit in die eerste persoon om die storie aan die leser te vertel. Hy gebruik dit ook om met ander karakters te praat soos sy "droog ...

                                               

Natuurlike taal

Volgens die taalfilosofie, is ʼn natuurlike taal enige taal wat op ʼn nie-vooraf-beraamde wyse tot stand kom as gevolg van die menslike intellek se ingebore vermoe tot taal. ʼn Natuurlike taal word algemeen gebruik vir kommunikasie, en kan gepraat w ...

                                               

Neurolinguistiek

Neurolinguistiek is die studie van die neurale meganismes in die menslike verstand wat die begrip, lewering en verwerwing van taal beheer. As ʼn interdissiplinêre studieveld put neurolinguistiek uit die metodiek en teorie van vakgebiede soos neuro ...

                                               

Oorsprong van spraak

Die oorsprong van spraak in Homo sapiens is ʼn wyd betwiste en kontroversiele onderwerp. Die probleme is in verband met ons spesie se ongekende gebruik van die tong, lippe en stemorgane as instrumente vir kommunikasie. Ander diere vokaliseer, maar ...

                                               

Oorsprong van taal

Die oorsprong van taal in die menslike spesie is al verskeie eeue die onderwerp van akademiese besprekings. Ten spyte hiervan is daar nog geen konsensus oor sy uiteindelike oorsprong of ouderdom nie. Een probleem wat die onderwerp moeilik maak om ...

                                               

Pragmatiek (taalkunde)

Pragmatiek is ʼn onderafdeling van taalkunde wat die metodes bestudeer van hoe konteks bydra tot betekenis. Pragmatiek omvat die taalhandelingsteorie, gespreksimplikatuur, gespreksanalise en ander benaderings tot taalgedrag in taalfilosofie, taals ...

                                               

Rangtelwoord

n Rangtelwoord is n woord wat die rangvolgorde in n ry weergee. Voorbeelde: Eerste, tweede, derde. n Rangtelwoord word gevorm deur -de of -ste agter n hooftelwoord te plaas. Uitsonderings hierop is: eerste drie - derde n - eerste vyfde vierde der ...

                                               

Spasiefout

n Spasiefout by kontinentale Germaanse tale verwys na die verskynsel waar woorde wat deel is van n samestelling los van mekaar geskryf word, terwyl die spelreels voorskryf dat hul vas of met n koppelteken geskryf moet word. Dit kom veral voor by ...

                                               

Speltoetser

’n Speltoetser is sagteware wat die spelling van woorde in tekslêers nagaan en vergelyk met ’n ingeboude woordelys. Dit kan ook voorstelle maak vir die korrekte spelling van woorde. Sommige kan op hul eie gebruik word vir ’n stuk teks, terwyl and ...

                                               

Spraakbond

ʼn Spraakbond is ʼn groep tale wat op een of ander manier gelyksoortig geraak het as gevolg van geografiese nabyheid en taalkontak. Hulle kan geneties onverwant wees, of net verlangs verwant. Waar genetiese verwantskappe onduidelik is, kan die spra ...

                                               

Spraakproduksie

Spraakproduksie is die proses waarvolgens gesproke woorde gekies word om geuiter te word, hulle fonetiek geformuleer word en dan aan die einde geartikuleer word deur die motoriese stelsel in die stemorgaan. Spraakproduksie kan spontaan geskied so ...

                                               

Taaldiskriminasie

Taaldiskriminasie is die onregmatige behandeling van n persoon bloot op grond van sy taalgebruik. Hierdie taalgebruik waarteen gediskrimineer kan word, kan die individu se moedertaal wees, of dit kan ander eienskappe van sy spraak insluit, soos b ...

                                               

Taalkontak

Taalkontak kom voor wanneer twee of meer tale of varieteite op mekaar inwerk. Die studie van taalkontak word kontaklinguistiek genoem. Veeltaligheid is hoogs waarskynlik algemeen regdeur die grootste deel van die menslike geskiedenis, deesdae is ...