ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Ontwikkelende land

’n Ontwikkelende land, voorheen ook genoem onderontwikkelde land of Derdewêreldland, is ’n land met ’n minder ontwikkelde nywerheidsbasis en ’n lae menslike ontwikkelingsindeks met betrekking tot ander lande. Daar is geen algemeende aanvaarde kri ...

                                               

Peilmerk

n Peilmerk is n landmerk wat vir geodetiese opmeting gebruik word. Peilmerke word gewoonlik deur regerings opgerig, en die koördinate en hoogte van die peilmerk word dan gepubliseer. Dit is meestal in die vorm van n ronde metaalplaatjie wat in n ...

                                               

Ryk

Die term ryk verwys in magspolitieke opsig na n staat wat teenoor ander lande aanspraak op n hoer rang maak of waarin meerdere volke onder een gemeenskaplike sentrale gesag staan. Bekende historiese voorbeelde is die Ryke van die Antieke Ooste, d ...

                                               

Skeer

Die term skeer verwys na n meestal klein, onbewoonde rotseiland wat gedurende die Ystydperke in bepaalde gebiede van die Noordelike Halfrond, veral Skandinawie, Skotland, Kanada en die Verenigde State gevorm is toe yslae vanuit die binneland uitg ...

                                               

Spoorkop

n Spoorkop is die punt waar n roete begin, waar die roete dikwels bedoel is vir rugsakstap, fietsry, perdry of veldvoertuie. Moderne spoorkoppe bevat dikwels kleedkamers en toilette, kaarte, wegwysers en verspreidingsentrums vir inligtingbrosjure ...

                                               

Steppe

’n Steppe, van die Russiese woord Степь vir ’n onbeboude of boomlose vlakte, is ’n landskap waar net kort gras groei. Dit kom voor in gebiede waar agt tot nege maande van die jaar droogte heers en waar geen bome groei nie weens die min reen. As d ...

                                               

Taiga

’n Taiga is ’n streek wat gekenmerk word deur koue en vogtige naaldwoude. Dit is een van die 14 WWF-biome. Die Russiese woord тайга, wat naaldwoud beteken, kom uit Mongools en Turkse tale. Die taiga-gebiede vorm saam die grootste bosgebied op aar ...

                                               

Toendra

’n Toendra is ’n gebied sonder bome aan die rand van die poolgebied. Dit is een van die 14 WWF-biome. Daar groei veral gras, mos en dwergstruike. Die woord toendra kom uit Kildin Sami, ’n taal wat op die skiereiland Kola gepraat word. Dit is die ...

                                               

Transkontinentale land

Chili – lê in Suid-Amerika en Oseanie Paaseiland, maak ook aanspraak op n deel van Antarktika. Panama – lê in Noord- en Suid-Amerika, is geskei deur die Panamakanaal. Suriname – lê in Suid-Amerika, maar neem deel aan Karibiese sportkompetisies, e ...

                                               

Trigonometriese baken

n Trigonometriese baken is n landmerk of peilmerk wat vir geodetiese opmeting gebruik word. Hierdie bakens word gewoonlik deur regerings opgerig, en die koördinate en hoogte van die baken word dan gepubliseer. Die vorm van hierdie bakens verskil ...

                                               

Vasalstaat

n Vasalstaat is n staat wat afhanklik is van, of skatpligtig is jeens n ander staat. So n situasie ontstaan dikwels na n oorlog. In die antieke geskiedenis het groot ryke dikwels bufferstate geskep om hulself te beskerm teen n onverwagse inval. D ...

                                               

Geskiedenis van die Aarde

Die geskiedenis van die Aarde het betrekking op die ontwikkeling van die planeet Aarde, van sy vorming tot die hede. Feitlik alle vertakkings van die natuurwetenskap het bygedra tot ’n begrip van die hoofgebeure in die Aarde se verlede. Die plane ...

                                               

Dendrochronologie

Dendrochronologie is die studie van jaarringe wat tydens die diktegroei van hout gevorm word. Die doel van die dendrochronologie is om aan elke jaarring die juiste kalenderjaar toe te wys waarin dit gevorm is en daarmee die ouderdom van die hout ...

                                               

Eersgeboortereg

Eersgeboortereg is die reg van die oudste kind om sy ouers se hele boedel te erf, voor enige dogters, ouer buite-egtelike seuns, jonger seuns en ander familielede. Die afstammeling van ’n afgestorwe ouer sibbe erf voor ’n lewende jonger sibbe. As ...

                                               

Egodokument

n Egodokument is n geskrewe bron, maar dit kan ook n ander medium soos film wees, waarin iemand n persoonlike getuienis of herinnering aflê. Die Nederlandse geskiedkundige Prof. Dr. Jacob Presser bedink die term egodocument in die jare vyftig van ...

                                               

Fathul Mujahidin

Fathul Mujahidin is n militêre handleiding wat deur Zainul Abedin Shustari geskryf soos beveel deur Tipu Sultan, n de facto heerser van die Koninkryk Mysore, wat as n pionier in die gebruik van vuurpylartillerie beskou word. Mysore het in die 175 ...

                                               

Geskiedenis van Israel en Juda in die Bybelse tyd

Die Koninkryk van Israel en die Koninkryk van Juda was twee verwante Israelitiese koninkryke uit die Ystertydperk van die antieke Suidelike Levant. Nadat n opkomende en groot regering wat gevestig was op die Gibeon-Gibea plato, gevorm en vernieti ...

                                               

Heilige Alliansie

Die Heilige Alliansie was n alliansie van Rusland, Oostenryk en Pruise, gestig op 26 September 1815 in Parys op die inisiatief van tsaar Aleksander I van Rusland, as deel van die herstel van Europa ná die val van Napoleon Bonaparte. Die alliansie ...

                                               

Historiese revisionisme

In geskiedskrywing verwys die term historiese revisionisme na n herinterpretasie van die historiese verslag. Dit behels gewoonlik dat ortodokse sienings van n historiese gebeurtenis bevraagteken word, dat nuwe bewyse ingebring word, of dat die mo ...

                                               

Kliodinamika

Kliodinamika is n transdissiplinêre navorsingsgebied wat kulturele evolusie, ekonomiese geskiedenis / kliometrie, makrososiologie, die wiskundige modellering van historiese prosesse oor n lang tydvak bestudeer en die konstruksie en analise van hi ...

                                               

Krygsgeskiedenis

Krygsgeskiedenis is die vertakking van die wetenskap wat hom besig hou met die verskynsel van oorlog in die verlede. Die krygsgeskiedenis bemoei hom nie slegs met wat daar in die tallose oorloe gebeur het nie, want oorlog is geen geïsoleerde vers ...

                                               

Plan de Sánchez-slagting

Die Plan de Sánchez-slagting vind plaas in die dorpie Plan de Sánchez, Rabinal-munisipaliteit, Guatemala, op 18 Julie 1982. Meer as 250 mense word misbruik en vermoor deur lede van die Guatemala Gewapende Magte en hul paramilitêre alliansievennot ...

                                               

Protogeskiedenis

Protogeskiedenis is ’n tydperk tussen die voorgeskiedenis en geskiedenis waartydens ’n kultuur of beskawing nog nie skrif ontwikkel het nie, maar ander kulture het reeds die bestaan van sulke groepe in hulle eie geskrifte aangeteken. In Europa wo ...

                                               

Rune-alfabet

Die rune-alfabet of Fuþark is die oudste bekende alfabet wat in die Germaanse lande in gebruik was. Die rune-alfabet bestaan uit letters wat hoofsaaklik saamgestel is uit regte en hoekige lyne wat maklik in steen of hout ingegraveer kon word. Elk ...

                                               

Sokkeroorlog

In die vroee 1960s het die Hondurese leer die regering van Ramón Villeda Morales beeindig uit vrees vir n oordrewe invloed van Kuba op die regime. Oswaldo López Arellano het die nuwe president geword. Hy stig n nuwe diktatorskap waarin boere wat ...

                                               

Volkebond

Die Volkebond was n internasionale organisasie wat gestig is om "n einde aan alle oorloe" te bewerkstellig. Dit is op 25 Januarie 1919 gestig op basis van die Verdrag van Versailles en gevestig in Genève. Tussen 28 September 1934 en 23 Februarie ...

                                               

Boodskap

n Boodskap is n afsonderlike kommunikasie-eenheid wat op verbruik deur n ontvanger of groep ontvangers gerig is. n Boodskap kan op verskillende maniere oorgedra word, insluitend per koerier, telegrafie, posduif en rekenaarbus. n Boodskap kan die ...

                                               

Bostelegrafie

Bostelegrafie is die verspreiding van boodskappe deur middel van seine gegee met n tamboer. Dit is veral gebruik in verafgelee, afgesonderde en dunbevolkte gebiede. Die misterieuse klanke van die bostelegraaf is vir eeue in Afrika gehoor. n Tambo ...

                                               

Dieretaal

Dieretaal is die vorms van dierekommunikasie wat beskou word as ooreenkomstig met menslike taal. Dierekommunikasie kan as ingewikkeld genoeg beskou word om ʼn vorm van taal genoem te word indien die inventaris van tekens groot genoeg is, die teken ...

                                               

Elektroniese of digitale media

Elektroniese of Digitale media is midde in snelle ontwikkeling, en die konsep word dikwels in verskillende hoedanighede gebruik. So kan radio, televisie asook publikasies vandag as elektronies in sekere omstandighede gesien word. Elektroniese med ...

                                               

Flespos

Flespos is die benaming wat vir ’n gesprekmiddel gebruik word, waartydens ’n boodskap, dig in ’n fles verseel, ter water gelaat word. Hierdie betrokke boodskappe word merendeels nie na ’n bepaalde iemand gerig nie, maar word eerder aan die seestr ...

                                               

Geletterdheid

Geletterdheid is die vermoe om jou eie naam te lees en skryf en verder ook vir kennis en belangstelling, om samehangend te skryf en om krities te kan dink oor die geskrewe woord. Die onvermoe om dit te kan doen word ongeletterdheid of analfabetis ...

                                               

GPON

GPON, die akroniem vir Gigabis Passiewe Optiese Netwerk is die nuutste van n familie van PON- standaarde. Ander standaarde is onder andere APON, BPON, EPON en XGPON.

                                               

Hande vashou

Hande vashou toon fisieke intimiteit tussen twee of meer mense. Dit kan romanties van aard wees of nie. Of vriende hande vashou hang van kultuur en geslag af: In die Westerse kultuur word dit hoofsaaklik beoefen deur vroue en kinders soms om behe ...

                                               

Kode

n Kode is ʼn reel waarvolgens ʼn brokkie inligting omgeskakel word na ʼn ander – gewoonlik verkorte of verborge – vorm of voorstelling, en nie noodwendig van dieselfde soort nie. Met kommunikasie en inligtingverwerking behels kodering die proses waa ...

                                               

Kommunikasiekunde

Kommunikasie is die proses waarin gedagtes, gevoelens, en/of inligting uitgeruil word. Kommunikasiekunde is die studie van kommunikasie. Massakommunikasie is n dissipline wat fokus op instellings, praktyk en effek van joernalisme, uitsaaiwese en ...

                                               

NAVO-spelalfabet

Die NAVO-spelalfabet is n algemene naam vir die radiotelefonie-spelalfabet van die Internasionale Burgerlugvaartorganisasie, wat woorde aan letters in die alfabet toeken sodat kritiese kombinasies van letters uitgespreek en verstaan kan word deur ...

                                               

Onderhoud

n Onderhoud is n gesprek waar vrae gevra en beantwoord word. In alledaagse taal verwys die woord "onderhoud" na n een-tot-een gesprek waar een persoon as die ondervraer of onderhoudvoerder en die ander persoon, afhangende van die konteks, as onde ...

                                               

Propaganda

Propaganda is inligting wat nie objektief is nie, en word hoofsaaklik gebruik om n gehoor te beïnvloed om n agenda te bevorder, dikwels deur feite selektief aan te bied om n bepaalde persepsie aan te moedig, of om gelaaide taal te gebruik om n em ...

                                               

Radio

Radio is draadlose telekommunikasie. Dit is n tegniek om met radiogolwe draadloos boodskappe vanaf die stuurder na die ontvanger oor te dra. Die grootste ontwikkeling van radio het egter eers van ongeveer 1920 af plaasgevind, toe elektroniese ver ...

                                               

Seepkis

n Seepkis is n tydelike platform waarop gestaan word om n toespraak te lewer. In die 19de eeu is seep en ander goedere in houtkratte verskeep. As iemand n nuwe of ongewone idee gehad het, en dit met die skare wou deel, sou die persoon op n lee se ...

                                               

Sirene

n Sirene is n toestel wat n harde en langdurige klank maak as n sein of waarskuwing. Sirenes word in verskeie toepassings gebruik van huishoudelike alarms tot lugaanval-waarskuwings.

                                               

Skryfkuns

Skryfkuns is die skep van oorspronklike teks of die weergee van taal via n medium deur tekens of simbole van n skryfstelsel te gebruik. Iemand wat n teks lewer is n outeur. Dit kan professioneel geskied soos digters en skrywers, historici en joer ...

                                               

SMS

SMS is n kommunikasiediens waar kort boodskappe met n selfoon na ander selfone gestuur word. Hierdie boodskappe staan algemeen n SMS- of teksboodskappe bekend. n Persoon met n selfoon kan die diens gebruik om met ander selfoongebruikers te kommun ...

                                               

Spraaksintese

Spraaksintese verwys na die kunsmatige produksie van menslike spraak, beide in die tegniese sin waar verwys word na die fisiese generasie van spraakseine, sowel as die breer onderwerp. Hierdie artikel handel oor die breer onderwerp.

                                               

Toastmasters International

Toastmasters International is n wêreldwye nie-winsgewende organisasie wat toegespits is op die ontwikkeling van vaardighede in leierskap en kommunikasie.

                                               

Toffie (teken)

Die toffie of vyteken is ’n teken wat ’n mens gee met die duim tussen die wys- en middelvinger vasgeknyp. "Om n toffie te gooi" word in sommige lande, soos Suid-Afrika, as vulgêr beskou.

                                               

Walvisgesang

n Walvisgesang is die geluide wat deur walvisse gemaak word om te kommunikeer. Die woord gesang word gebruik om die reelmatige, voorspelbare reeks klanke, veral gemaak deur die boggelwalvis, te beskryf, omdat dit so baie klink na menslike sang. S ...

                                               

Gemeenskapsorganisasie

Gemeenskapsorganisasie dek n verskeidenheid aktiwiteite op gemeenskapsvlak wat daarop gerig is om verbeterings in die maatskaplike welsyn van individue, groepe en woonbuurte aan te bring. Dit word dikwels as sinoniem vir gemeenskapswerk, gemeensk ...

                                               

Gildes

Gildes was beroepsorganisasies wat in die Middeleeue kenmerkend was vir die gemeenskapslewe van Wes-Europese stede en wat vername sosiaal-ekonomiese funksies vervul het. Gildes het rondom die 11e eeu uit die destydse broederskappe van stroop- en ...