Back

ⓘ Mense
                                               

Mens

Die moderne mens is ’n primaat van die soogdiergenus Homo, die spesie Homo sapiens en die subspesie Homo sapiens sapiens. Homo sapiens is ’n Latynse frase wat beteken "verstandige mens" of "wyse mens". Mense is die enigste oorblywende lede van die subtribus Hominina, ’n tak van die tribus Hominini wat tot die familie groot ape behoort. Hulle het ’n hoogs ontwikkelde brein wat tot abstrakte denke, taal, selfondersoek en ’n gemeenskapslewe in staat is. Hierdie vermoe, tesame met ’n regop postuur wat die boonste ledemate vry laat om voorwerpe te kan manipuleer, het die spesie meer as enige an ...

                                               

Swart mense

Swart mense is n term wat in sekere lande gebruik word, dikwels in sosiaal gegronde stelsels van rasse-klassifikasie of etnisiteit, om mense met donker gelaatstrekke te beskryf teenoor ander bevolkingsgroepe. Die betekenis van die uitdrukking verskil ook baie wyd, beide tussen en in gemeenskappe, en hang baie af van konteks. Vir baie ander indiwidue, gemeenskappe en lande word "swart" as n neerhalende, uitgediende, of andersins as n onverteenwoordigende etiket beskou, en word dit gevolglik nie gebruik of gedefinieer nie. Verskillende gemeenskappe pas verskillende kriteria toe van wie word ...

                                               

Bruin mense

Bruin mense is n term wat verwys na n heterogene etniese groep van veral Suid-Afrika wat wit sowel as swart voorouers het. Hulle vorm die grootste deel van die Wes-Kaapse en Noord-Kaapse bevolking. Die meeste is bruin Afrikaners en maak deel uit van die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskap, terwyl ongeveer 10 persent Engels as moedertaal het, meesal in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Vanwee Suid-Afrika se geskiedenis van rassediskriminasie word die woord Kleurlinge deur baie mense as neerhalend beskou. Die term "bruin mense" word deesdae meesal gebruik. Baie bruin mense verkies ook om huls ...

                                               

Wit mense

Wit mense of blankes is n rasseklassifikasie-aanwyser, afhangende van die konteks waarin die voorsate van die Kaukasiese ras na verwys word. Die algemene verwysing na "wit mense" of n "wit ras", as n groot groep van bevolkings, in teenstelling met "swart" Amerikaners, Amerikaanse Indiane, "kleurlinge" of nie-blankes, het sy oorsprong in die 17de eeu. Dit word vandag veral gebruik as n rasse-klassifiseerder in veelrassige gemeenskappe, soos in die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk, Brasilie, en Suid-Afrika. Verskeie sosiale samestellings om wit te wees, soos openbare bele ...

                                               

Argaïese mense

’n Paar soorte Homo word geklassifiseer in die bree kategorie argaïese mense – hulle kom uit die tydperk voor en tydens die opkoms van die vroee moderne mense omstreeks 300 000 jaar gelede. Omo-Kibish I uit Suid-Ethiopie en die oorblyfsels uit Jebel Irhoud in Marokko en Florisbad in Suid-Afrika is van die oudste oorblyfsels van Homo sapiens. Die term sluit gewoonlik die volgende in: Homo neanderthalensis, Denisova-hominiene, Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis, Homo naledi, Homo ergaster en Homo antecessor. Daar is gewoonlik nie algehele konsensus oor die terminologie nie; varieteite v ...

                                               

Bevolkingsdigtheid

Bevolkingsdigtheid is n maatstaf van bevolking per eenheidsgebied of eenheidsvolume; dit is n tipe van hoeveelheid van aantal digtheid. Dit word gereeld by lewende organismes en in die meeste gevalle by mense toegepas. Dit is n belangrike geografiese term.

                                               

Bevolking

In die mees algemene sin van die woord is n bevolking die versameling mense wat woon in n gegewe geografiese area. Bevolkings word ondersoek deur n wye verskeidenheid dissiplines. In bevolkingsdinamika word die grootte, ouderdom, geslagstruktuur, sterflikheid, voortplantingsgedrag en bevolkingsgroei bestudeer. Demografie is die studie van menslike bevolkingsdinamika, wat verder ook sosiologie, ekonomie en geografie ondersoek. Plant- en dierbevolkings word in biologie bestudeer, spesifiek in die vertakking van ekologie bekend as bevolkingsbiologie, asook in bevolkingsgenetika. In biologie b ...

                                               

Zoeloe

Hierdie artikel handel oor die Zoeloetaal. Vir die etniese groep van Suid-Afrika, sien Zoeloes. Zoeloe is die taal van die Zoeloes en is een van die elf amptelike landstale van Suid-Afrika. Dit word deur sowat 11.6 miljoen mense as moedertaal gepraat. Dit maak dit die taal met die meeste moedertaalsprekers in Suid-Afrika. Omtrent 15.7 miljoen mense gebruik Zoeloe as tweede taal, en dit is die tweede mees verspreide taal in Suid-Afrika. Die grootste hoeveelheid van die Zoeloesprekers woon in KwaZulu-Natal. Die taal is ook nou verwant aan Xhosa en is deel van die Nguni-taalfamilie: Xhosa en ...

                                               

Vroeë moderne mens

Vroee moderne mens of anatomies moderne mens is terme wat gebruik word om Homo sapiens wat anatomies met huidige mense ooreenstem, te onderskei van argaïese mense. Dié onderskeid is veral nuttig vir tye en streke waar anatomies moderne en argaïese mense saam bestaan het, soos in die Paleolitikum van Europa. Van die oudste bekende oorblyfsels van Homo sapiens is dié wat ontdek is by Omo-Kibish I in Ethiopie van sowat 196 000 jaar gelede, Florisbad in Suid-Afrika van sowat 259 000 jaar gelede en Jebel Irhoud in Marokko van sowat 300 000 jaar gelede. Uitgestorwe spesies van die genus Homo slu ...

                                               

Menslike evolusie

Menslike evolusie is die evolusieproses wat gelei het tot die ontstaan van die moderne mens. Hoewel dit begin by die laaste gemeenskaplike voorsaat van alle lewe, dek die onderwerp gewoonlik net die evolusiegeskiedenis van primate, veral die genus Homo, en die ontstaan van Homo sapiens as ’n aparte spesie van hominiede. Die studie van menslike evolusie betrek baie wetenskaplike vakrigtings, onder meer fisiese antropologie, primatologie, argeologie, etologie, linguistiek, evolusionêre sielkunde, embriologie en genetika. Genetikastudies wys primate het sowat 85 miljoen jaar gelede tydens die ...

                                               

Gender

Gender is die reeks karaktereienskappe wat betrekking het op manlikheid en vroulikheid en wat tussen hulle onderskei. Na gelang van die konteks kan dié eienskappe biologiese geslag, geslagsgebaseerde sosiale strukture of genderidentiteit insluit.

                                               

Man

Hierdie artikel toon die verskil tussen n man en n vrou aan. Vir die artikel oor die eiland Man, sien Man eiland. n Man is n manlike menslike volwassene, in teenstelling met n volwasse vrou. Die uitdrukking man word gebruik om die biologiese geslagsverskille, die kulturele geslagsrolverskille, of albei aan te dui. n Seun is n manlike menslike kind, in teenstelling met n vroulike kind wat n dogter of meisie genoem word. Die uitdrukking word soortgelyk gebruik vir dieselfde verskille as in die vorige paragraaf. Nadat seuns volwassenheid betree, staan hulle bekend as mans.

                                               

Mitochondriale Eva

Die naam Mitochondriale Eva verwys in genetika na die matriliniêre laaste gemeenskaplike voorsaat van alle moderne mense wat vandag leef. Sy het sowat 160 000 jaar gelede geleef en was die mees onlangse vrou van wie alle mense vandag deur hul moeder afstam, en deur die moeder van hulle moeder ensovoorts, totdat alle linies na een vrou lei. Omdat mitochondriale DNS gewoonlik van ’n ma aan haar kinders en weer van haar dogters aan haar kleinkinders oorgedra word, stem alle lewende mense se mtDNA ooreen met dié van die Mitochondriale Eva, en verskil dit net vanwee die mutasies wat oor generas ...

                                               

Tweeling

Vir inligting oor die dorp in die Vrystaat, sien Tweeling, Vrystaat. Tweelinggeboortes gebeur in die meeste soogdierspesies. Hierdie artikel gaan oor menslike biologiese tweelinge. Om inligting te verkry oor tweeling- en meervoudige geboortes in ander diere, sien meervoudige geboorte. n Tweeling is twee persone wat terselfdertyd ontwikkel het in n uterus tydens n enkele swangerskap. Hulle word gewoonlik, maar nie noodwendig nie, gebore kort na mekaar. Omdat die menslike uterus net n beperkte grootte het, gebeur dit gewoonlik dat enige swangerskap met meer as een fetus nie die volle tyd loo ...

                                               

Uit Afrika-teorie

Die Uit Afrika-teorie of Enkele-oorsprongteorie is die mees algemeen aanvaarde model wat die geografiese oorsprong en vroee migrasie van die moderne mens beskryf. Die model sluit in die ontdekking in 2010 van genetiese bewyse van ’n vermenging van die moderne Homo sapiens met archaïese mense. Daar was net spekulasies daaroor tot in die 1980s, toe die teorie versterk is deur ’n studie van hedendaagse mitochondriale DNS, gekombineer met bewyse gebaseer op fisieke antropologie van archaïse fossiele. Genetiese studies en fossiele bewyse toon dat Archaïese Homo sapiens net in Afrika in die mode ...

                                               

Vermensliking

Vermensliking verwys na enige toekenning van menslike eienskappe aan nie-menslike diere, nie-lewende dinge, verskynsels, voorwerpe of ontasbare voorstellings. Diere en plante asook natuurkragte soos wind, reen of die son kan as skepsels met menslike beredeneringsvermoe of spraak uitgebeeld word. Personifikasie toon n sterk ooreenkoms met die vergelyking, maar veral met die metafoor. Personifikasie is eintlik maar n vorm van die metafoor, maar met die bykomende eienskap dat wat ook al gemetaforiseer word, eintlik vermenslik word.

                                               

Vrou

n Vrou is n volwasse vroulike mens, in teenstelling met n volwasse man. Die uitdrukking vrou word gebruik wanneer na biologiese geslagsverskille, kulturele rolverskille, of albei, verwys word. n Meisie is n vroulike menslike kind, in teenstelling met n manlike kind wat n seun genoem word. Die uitdrukking meisie word soortgelyk as vrou in die vorige paragraaf gebruik. Wanneer n meisie volwasse word, staan sy bekend as n vrou, behalwe in die geval van sekere streekstaalgebruik.

                                               

Y-chromosomale Adam

Y-chromosomale Adam of Y-MRCA is in menslike genetika ’n hipotetiese naam wat gegee is aan die patrilineêre laaste gemeenskaplike voorsaat van wie alle moderne mense wat vandag leef, afstam deur die manlike linies in hul stamboom. Y-chromosomale Adam is genoem na die Bybelse Adam, maar anders as laasgenoemde was hy nie die enigste man wat in sy tyd geleef het nie. Sy manlike tydgenote kon ook afstammelinge gehad het wat vandag nog leef, maar nie alleenlik deur patrilineêre afstamming nie. Die tyd waarin "Adam" geleef het, word geraam op enigiets van 142 000 jaar tot 306 000 jaar gelede. Vo ...

                                     

ⓘ Mense

  • Hennopsrivier se bedding ontdek is, en verskeie jare terugdateer, dien as bewys dat mense al baie lank in die gebied woonagtig is. Die vroegste geskiedkundige skrywes
  • Februarie 400 mense sterf in El Salvador as gevolg van n aardbewing wat 6.6 op die Richterskaal registreer het. 16 Februarie Drie mense sterf nadat VSA
  • Asiatiese Suid - Afrikaners bevat die mense en volke van Asiatiese afkoms wat tans in Suid - Afrika woon. Dit verwys hoofsaaklik na Asiatiese Indiërs maar
  • dienste soos banke, hospitale en sportsentrums beskik. Dorpe kan duisende mense hê wat daar woon. Lys van nedersettings in Suid - Afrika Wikimedia Commons
  • geleë is. Volgens die 2011 - sensus word die gebied deur 2 703 99, 4 swart mense bewoon. Subplek City and Suburban Sensus 2011. Hierdie artikel omtrent
  • Daar woon 34 707 8171 mense in Kenia, waarvan sowat 3 miljoen 10 in die hoofstad Nairobi. Kikuyu Agĩkũyũ 20, 78 Luhya 14, 38 Luo 12, 38 Kalenjin
  • elf amptelike landstale van Suid - Afrika. Dit word deur sowat 8, 2 miljoen mense as moedertaal gepraat 2011 - sensus Dit maak dit die taal met die tweede
  • die studie van gemeenskappe en hoe mense optree in groepe. Dit bestudeer die sosiale wette en prosesse wat mense bind en skei, nie net as indiwidue nie
  • deur sowat 2 miljoen mense as moedertaal gepraat word 2011 - sensus hoofsaaklik Tsongas. Dit word deur ongeveer 1 710 000 mense gepraat in Mosambiek
                                               

Mense (tydskrif)

Mense is die Afrikaanse uitgawe van die People magazine wat deur Caxton Magazines in Suid-Afrika uitgegee word. Die tydskrif word sedert 29 Mei 2006 uitgegee.

                                               

Inheems

Die woord inheems het verskeie verwante betekenisse: In biologie beteken inheems natuurlik aan n plek of biota, in kontras met enige van verskeie terme wat "nie natuurlik" beteken, en word onderskei van endemies: n Spesie wat endemies is, is uniek aan daardie plek en word nie elders natuurlik gevind nie, maar n inheemse spesie is een wat natuurlik maar nie uniek voorkom in daardie area nie, omdat dit ook natuurlik in ander areas verskyn. Die natuurlike mense van n plek; sien inheemse mense.

Digter
                                               

Digter

n Digter is n skrywer van poesie. n Skrywer wat woorde vir liedjies skryf word n teksdigter genoem. Hoewel mens na elke skrywer van n gedig kan verwys as die digter van die werk, word mense wat nooit enige gedigte gepubliseer het nie, nie gereken tot die beroepsgroep van digters te behoort nie. Om as digter te kwalifiseer moet die skrywer se poesie n integrale deel van sy letterkundige bydrae vorm. Mense wat net af en toe n gedig skryf bly skrywers.

Acun Ilıcalı
                                               

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, is n Turkse televisiepersoonlikheid, entrepreneur, internasionale vervaardiger en sakepersoon. Hy is die eienaar van die televisiekanale TV8 en TV8.5, en het produksiemaatskappye in baie lande regoor die wêreld, insluitend die VSA, Mexiko, Roemenie, Hongarye, Brasilie, Colombia en Griekeland. Hy is die stigter en voorsitter van Acun Medya Production Company wat programme lewer vir uitsaai op kanale regoor die wêreld.

Users also searched:

...

Toerismefonds: Wit mense hét ander opsies Netwerk24.

AfrikaansShow more Afrikaans, wit white mense people. colloquial. White people often used ironically, alluding to the Afrikaans terminology of apartheid. 1976. Die bastions van Kwak in Afrikaanse musiek. Wit boere word vermoor, insluitend swart mense op plase. Dit is die realiteit. Die moorde kwel my, en dit behoort ons almal te kwel. Ek sal dit. SPUR HOOF SE OPE BRIEF AAN SOLIDARITEIT Spur Corporation. AfriForum Jeug is besig om klagtes voor te berei wat by die Suid Afrikaanse Polisiediens teen Luvuyo Menziwa, ʼn student aan die Universiteit van Pretoria en ʼn.


...