Back

ⓘ Beroepe
                                               

Siektedatabasis

Die siektedatabasis is ’n databasis op ’n gratis webtuiste wat inligting oor die verwantskap tussen mediese toestande, simptome en medisynes verskaf. Dit word deur Medical Object Oriented Software Enterprises Ltd, ’n klein maatskappy in Londen in die Verenigde Koninkryk, onderhou. Die webwerf se verklaarde doel is "onderrig, agtergrondleesstof en algemene belang". Sy beoogde gehoor is "dokters, ander kliniese gesondheidswerkers en studente van hierdie beroepe". Die redakteur van die webwerf word as Malcolm H Duncan, n gekwalifiseerde Britse dokter, aangedui. Die siektedatabasis is rondom n ...

                                               

Engels

Hierdie artikel handel oor die Engelse taal. Sien gerus Engels dubbelsinnig vir ander artikels met n soortgelyke titel. Engels is n Wes-Germaanse taal wat vanuit Engeland ontwikkel het. Dit is die derde mees algemene "eerste" taal, met omtrent 335 miljoen mense in 2002. Engels het lingua franca -status in baie dele van die wêreld, as gevolg van die militêre, ekonomiese, wetenskaplike, politieke en kulturele invloed van die Verenigde Koninkryk en later die Verenigde State. Waar moontlik word omtrent alle studente wêreldwyd verplig om n bietjie Engels te leer, en kennis van Engels is feitlik ...

                                               

Sesjat

Sesjat was in die Egiptiese mitologie die godin van wysheid, kennis en skrif. Sy is beskou as ’n skriba en boekhouer en die een wat skrif ontdek het. Sy is ook later verbind met landbou, sterrekunde, astrologie, bouwerk, wiskunde en landmeting. Dit is alles beroepe wat op haar talente staatmaak. In sommige laat tekste is sy Safech-Aoebi genoem.

                                               

Gereformeerde kerk Reitz

Die Gereformeerde kerk Reitz is die sewende oudste gemeente in die GKSA se Klassis Oos-Vrystaat. Die gemeente het in 1941 afgestig van die Gereformeerde kerk Bethlehem. GK Reitz het 56 belydende en 13 dooplidmate einde 2019 die vierde kleinste van die nege gemeentes in Klassis Oos-Vrystaat. Buiten die hoofdorp, Reitz, sluit die gemeente ook Danielsrus, Petrus Steyn en Tweeling in. Tans deel GK Reitz en GK Lindley die beroepe predikant, wat in die pastorie in Reitz woon. Die predikant lei die erediens om 8:00 en vertrek daarna na Reitz om die erediens om 10:00 te lei.

                                               

NG gemeente Albertyn

Die NG gemeente Albertyn is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Ellisras in Limpopo. Dis aan die mees westelike grens van Limpopo, aan die Krokodilrivier, gelee. Dit was eers n deel van die gemeente Waterberg en later van Waterberg-Noord.

                                               

Cornelius Agrippa

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim is gebore op 14 September 1486 in Keulen. Hy sterf in Grenoble of Lyon in 1534 of 1535. In 1515 het Agrippa klasse aangebied by die Pavia-Universiteit op Pimander waar hy doktorale studie onderneem het in regte en geneeskunde. Cornelius Agrippa is bekend vir sy letterkundige werk in die filosofie van okkultisme wat in 1531 gepubliseer is. Agrippa het verskeie beroepe gehad maar het homself toegespits op die bestudering van Okkultisme. In hierdie werk belig hy verskeie konsepte wat onderliggend aan die okkultisme na vore soos byvoorbeeld alchemie, a ...

                                               

Qin-dinastie

Die Qin-dinastie was die eerste keiserlike dinastie van China en het van 221 tot 206 v.C. bestaan. Die dinastie is gestig ná die verowering van ses ander state deur die staat Qin; die stigter was Qin Shi Huang, die eerste keiser van ’n verenigde China. Die staat Qin se naam kom van sy hartland, in die hedendaagse Gansu en Shaanxi.

                                               

Omgewingsgesondheid

Omgewingsgesondheid is die afdeling van openbare gesondheid wat gemoeid is met alle aspekte van die natuur en die opgeboude omgewing wat die mens se gesondheid mag affekteer. Ander terminologie wat op dissipline van omgewingsgesondheid wys sluit in: openbare omgewingsgesondheid, omgewingsgesondheid en omgewingsbeskerming. Met die wêreld se groeiende bevolking word omgewingsgesondheid by die dag belangriker. Die aarde moet beskerm moet word om vir mense, diere en plante n "gesonde" tuiste te bied. Dit is veral belangrik om te let op die voorkoming, diagnose en behandeling van siektes wat mo ...

                                               

Prieska

Prieska is n Noord-Kaapse dorp op die suidelike oewer van die Oranjerivier, sowat 130 km noordwes van Britstown en 75 km suidoos van Marydale. Dit het omstreeks 1878 as dorpie begin ontwikkel rondom die plek waar boere getrek het wanneer die panne ná reen vol was. Dit is deur n dorpsbestuursraad geadministreer vanaf 1882 en het in 1892 munisipale status verwerf. Die naam, wat vroeer Priskab was, is afkomstig van die inheemse Korana-taal en beteken "plek van die verdwaalde ooi". Dit was die toneel van gevegte tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Die bevolking was in 1978 sowat 9 000, waarvan s ...

                                               

Gereformeerde kerk Otjiwarongo

Die Gereformeerde kerk Otjiwarongo is die agtste oudste gemeente van die Gereformeerde Kerk in Namibie. Dit het van einde 2008 saam met nog vyf Namibiese gemeentes tot die Kerk se Klassis Waterberg behoort, terwyl die orige 13 gemeente deel was van die uitsluitlik Namibiese Klassis Etosha. In die loop van 2015 het Otjiwarongo egter teruggegaan na die Klassis Etosha. Die belydende lidmate het van 2014 tot 2015 afgeneem van 58 tot 44 en die dooplidmate van 18 tot ses.

                                               

Afrigter (mentor)

Afrigter kan ook n mentor wees vir verskeie persone wat hulle lewe wil vêrder neem en presteer. n Afrigter kan n persoon in een of meer sfere van sy lewe afrig. So kry mens dus sportafrigters wat fokus daarop om n atleet fisies en psigies af te rig om optimaal te presteer in die spesifieke sport. Daar is ook lewenswyse afrigters wat persone afrig om optimaal te funksioneer in die moderne samelewing. Die afrigtingsindustrie is tans self-regulerend. Daar is verskeie sertifiserings-organisasies, in Suid-Afrika en wêreldwyd.

                                               

Aktuaris

n Aktuaris is n persoon wie se werk-, studie- of navorsingsveld aktuariele wetenskap is. Aktuarisse behoort gewoonlik aan n professie en werk met finansiele risikos om besluitneming, in die lig van moontlike toekomsgebeure en hul gepaardgaande waarskynlikhede, te bestuur. Alhoewel die studieveld van aktuariele wetenskap meestal beperk is tot die tradisionele velde van versekering, beleggings, pensioene en gesondheidsorg, het dié professie oor die afgelope paar jaar n gedaanteverwisseling ondergaan. Vandag funksioneer baie aktuarisse in veelvoudige en dinamiese rolle, byvoorbeeld as tegnies ...

                                               

Balju

n Balju is n hofamptenaar wat verantwoordelik is vir die betekening van dokumente en vir die uitvoering van uitsprake en bevele. n Balju verteenwoordig die siviele regstelsel en is nie betrokke by kriminele regspleging nie. Die balju hoef egter nie dokumente persoonlik te beteken nie. Dit kan lei tot gevalle waar beslag op eiendom gelê word sonder dat die persoon die hofstukke ontvang het. Die onus is dus op die verbruiker om seker te maak van enige moontlike regsaksie as hy/sy vermoed daar kan dalk so n aksie teen hom kan wees. In Suid-Afrika hou die Suid-Afrikaanse Baljuraad toesig oor d ...

                                               

Bedryfsingenieurswese

Bedryfsingenieurswese gaan oor die beplanning, ontwerp, verbetering, meting en bestuur van bedryfstelsels waarvan die kernkomponente bestaan uit strategie, prosesse en hulpbronne.

                                               

Byeboerdery

Byeboerdery is mense se doelbewuste onderhouding van heuningby-kolonies, wat oorwegend in korwe plaasvind. n Byeboer mag bye aanhou om heuning en byewas te versamel, of vir die doel om landbou-oeste te bestuif, of om bye te kweek vir verkoop aan ander byeboere. Bye word aangehou in n byehuis of in n byekamp.

                                               

Predikant

n Dominee of predikant is n persoon wat n protestantse gemeente op geestelike vlak bedien en lei. Die woord dominee is afgelei van die aanspreekvorm domine vanaf die Latynse dominus wat heer beteken. Dominee is dan ook n aanspreektitel, net soos professor die aanspreektitel vir n hoogleraar is. Vir die aanduiding van die beroep word die woord predikant gebruik. Tipiese take wat predikante verrig sluit in: Doen berading en huweliksvoorligting. Bedien sakramente, soos die doop en nagmaal; Doen huisbesoek, hospitaalbesoek, ens.; Lewer preke op Sondae en by ander gewyde geleenthede; Bevestig m ...

                                               

Ekonoom

n Ekonoom is iemand wat homself met die wetenskap van die ekonomie besig hou of dit toepas. So n persoon kan die ekonomie bestudeer, stimuleer, teoriee en konsepte ontwikkel en toepas of oor ekonomiese beleid skryf. Binne hierdie gebied is daar verskeie sub-velde, wat wissel van die bree filosofiese teoriee tot gefokusde studies van kleinighede binne spesifieke markte, makro-ekonomiese analise, mikro-ekonomiese analise of die analise van finansiele state. Analitiese metodes en gereedskap soos ekonometrie, statistiek, ekonomiese rekenaarmodelle, finansiele ekonomie, wiskundige finansiering ...

                                               

Elektrisiën

n Elektrisien is n beroep. Die uitoefening van die beroep behels die aanlê en ondersteuning van die infrastruktuur wat nodig is vir die voorsiening van elektrisiteit. Daar is twee soorte elektrisiens: lae spanning en hoog spanning elektrisiens. Van 0 tot 1000 volts word as lae spanning geklassifiseer huishoudelike toestelle, ligte en huise se bedrading, terwyl 1000 tot 288 000 volts as hoogspanning geklassifiseer word masjinerie in fabrieke en kragdrade. Die werk van n elektrisien kan gevaarlik wees en spesiale maatreels en deeglikheid word vereis om veilige werksomstandighede te verseker. ...

                                               

Grofsmid

n Grofsmid is n persoon wat met yster en staal werk. Die grofsmid hamer warm metaal op n aambeeld om die vorm daarvan te verander. Die grofsmid maak vuur in n vuurherd waarin die metaal verhit word sodat dit sagter word en makliker vervorm kan word. Die vuur word gewoonlik met n blaasbalk aangejaag. As die metaal warm genoeg is, word dit uit die vuur gehaal en op n aambeeld geplaas. n Hamer word dan gebruik om die metaal in die verlangde vorm te kap. Die metaal kan ook in stukke opgedeel, gelas, gerek, gebuig of gegiet word. Die proses staan as die smee van die metaal bekend. Sodra die ver ...

                                               

Hidroloog

n Hidroloog is n deskundige op die gebied van water. In die praktyk begin die vakgebied van hidrologie op die oomblik wat reen val, en nie weer verdamp nie. Daarmee sluit dit nou met meteorologie aan. Vervolgens hou n hidroloog homself besig met die vraag hoeveel water deur slote, dreine of afstroming oor die oppervlakte weggevoer word, en hoeveel in die grond insypel. Hidroloe wat na kanale en slote omsien word oppervlakwater-hidroloe genoem. As die water in die grond intrek, kom dit via die wortelsone van gewasse by die grondwater uit. Die hidroloe wat hulself met watervoorsiening vir la ...

                                               

Joernalis

n Joernalis of verslaggewer is n persoon wat joernalistiek bedryf, of, anders gestel, verantwoordelik is vir die bymekaarmaak en verspreiding van inligting oor onder meer nuusgebeure, modeneigings, maatskaplike kwessies en mense.

                                               

Koerier

n Koerier is n persoon of firma wat pakkette en pos aflewer. Gewoonlik word goedere wat per koerier gestuur word, vroeer afgelewer as wat dit sou in die geval van konvensionele pos. Daar word meestal van vragwaens en vliegtuie gebruik gemaak, maar in stede gebruik koeriers ook fietse en bromponies. Huurmotors word ook soms ingespan om koerierdienste te lewer. Daar is wêreldwyd vele koerierdienste, waarvan United Parcel Service UPS die grootste is. In Europa is TNT NV en DHL die markleiers.

                                               

Koster (persoon)

n Koster, in Kerklatyn ook sacrista genoem, is n persoon wat, ofskoon hy besoldiging ontvang al dan nie, belas is met die daaglikse sorg van die kerkgebou en die plasing van verskillende voorwerpe vir die liturgiese erediens, soos die liturgiese drank- en voedselhouers en n glas water op die kansel of preekgestoelte. Die funksie van koster bestaan binne sowel die Katolisisme as die Protestantisme. Hy is n belangrike figuur in allerlei praktiese aangeleenthede in en om die kerkgebou, soos beligting, verwarming, onderhoudstakies en ook in die tuin en/of begraafplaas kerkhof. Die verskillende ...

                                               

Loodgieter

n Loodgieter is n beroep. Persone wat die beroep beoefen spesialiseer in die installering en onderhoud van waterwerke, rioolwerke, dreine en ander pypleiding. Die woord loodgieter dateer vanuit die Romeinse Ryk en verwys na die giet van stroke lood en loodpype. Vandag word lood egter nie meer gebruik nie omdat dit giftig is. Moderne pype word hoofsaaklik van plastiek of koper vervaardig beide roes nie. Tipiese take wat n loodgieter verrig sluit in: Opspoor en herstel van lekkasies; en Installering van krane, pype en dreine; Installering van warmwater-toestelle soos geisers Skoonmaak van dr ...

                                               

Meteoroloog

Die werk van n meteoroloog begin met die noukeurige waarnemings van temperatuur, lugdruk, lugvogtigheid, neerslag, wolke en windsnelhede. Die inligting word dan saamgevoeg en op kaarte en diagramme aangedui. Die natuurwette wat die beweging van die atmosfeer beheer word dan toegepas om uiteindelik by n voorspelling uit te kom. Die vakgebied van die meteorologie is vir die eerste keer omstreeks 350 v.Chr. deur die Griekse filosoof en wetenskaplike Aristoteles in sy werk Meteorologica beskryf. Vir die rede word hy as die eerste bekende metereoloog beskou. Meteoroloe vervul n belangrike voorl ...

                                               

Ouditeur

n Ouditeur is n persoon wat n organisasie se bates en state kontroleer. Dit is n beroep vir persone wat n tersiêre kursus voltooi het. Hulle is in die beheer van n besigheid se sake en kontroleer dat alles soos beplan is beloop. Hulle pas n klomp verskillende metodes en stappe toe wat hulle help om dit te bepaal. Ouditeurs bepaal ook of die besigheid n wins of verlies toon, hulle kyk ook of die besigheid n goeie belegging gaan wees vir voornemende aandeelhouers. Nog n belangrike aspek wat hulle moet kontroleer is dat die besigheid die regering belasting betaal. Dis ook baie belangrik dat o ...

                                               

Pastoor

Die term Pastoor verwys na kapelane wat in n kerk dien. Die term is in die 14de eeu van die Kerklatynse pastor ontleen en verwys sedert die Protestantse Hervorming hoofsaaklik na Protestantse kapelane. n Pastoor beskik gewoonlik oor n Pastorie, d.w.s. n ampswoning wat aan die kerk behoort. Omdat die amp deur ordinasie toegeken word, is dit n lewenslange titel wat ook na die aftrede met die byvoeging emeritus Latyn vir "uitgetree" gebruik word.

                                               

Portier

n Portier is iemand wat die ingang van n gebou of terrein bewaak en die deur vir in- en uitgaande besoekers oophou. Die woord is afgelei van "poort", daarom word n portier ook soms n poortwagter of deurwagter genoem. Portiers het oorspronklik die poorte van kloosters, paleise of ander groot geboue oopgemaak en gesluit. Vandag word portiers veral voor prestige hotelle en kantoorgeboue aangetref. Hulle help ook soms om inligting aan gaste te verskaf, bagasie rond te karwei of vervoer te organiseer teksies se roep. Portiers word ook soms ingespan om die veiligheid van besoekers by kroee en an ...

                                               

Programmeerder

Rekenaarprogrammeerders of rekenaarprogrammeurs skep, wysig en toets die vorms, skripte en bronteks wat vir die rekenaar sê wat om te doen. Hulle dien as die skakel tussen die operateur en die rekenaar. Die werk van rekenaarprogrammeerders is beide veeleisend en belonend. In algemene terme is hulle mense wat programme skryf vir spesifieke doeleindes of behoeftes, soos n virtuele realiteitspeletjie, n databasisstelsel, beheer oor masjinerie, of om n onderneming se telefoonstelsel te beheer. Rekenaarprogrammeerders skryf programme, bestaande uit eksakte, gedetailleerde instruksies, wat die s ...

                                               

Pêrelduik

Voor die begin van die twintigste eeu is daar van vryduikers gebuik gemaak om pêreloesters op die seebodem te gaan haal. Ses of sewe duikers sou op n boot uitgaan en elkeen sou ongeveer dertig keer per duik. Hulle het gemiddeld tussen 50 en 80 sekondes onder die water gebly en dieptes van tussen 15 en 30 meter bereik. Op sekere plekke word pêrels vandag nog op hierdie manier uitgehaal. Voor hy duik, plaas die duiker n been­klamp op sy neus om die neusgate toe te hou en hy duik met n groot klip wat aan n tou vas is. Die tou dien ook as kommunikasiemiddel met die boot se bemanning: n Stukkie ...

                                               

Skrynwerker

n Skrynwerker is n persoon wat houtvoorwerpe wat in huise gebruik word bou, monteer, installeer en herstel. Dit sluit voorwerpe soos deure, ingeboude kaste, kombuiskaste en vensterrame in; asook meubelstukke soos stoele, tafels, boekrakke en ander items van hout. Skrynwerk word op konstruksieterreine, in werkswinkels of by privaat wonings verrig. Tipiese gereedskap wat gebruik word is die saag, beitel, skaaf, hamer, spykers, boor en skroewedraaier. Skrynwerkers ontvang meestal nie formele opleiding nie, maar word in-diens opgelei. Hulle moet prakties wees en daarvan hou om met hulle hande ...

                                               

Skrywer

Die term skrywer of outeur verwys na enige iemand wat n geskrewe werk skep, alhoewel die woord gewoonlik gebruik word om te verwys na professionele skrywers, of mense wat geskrewe werke in verskillende vorms geskryf het. Bekwame skrywers gebruik taal om idees en beelde in geskrewe vorm weer te gee, hetsy fiksie of nie-fiksie. n Skrywer kan sy werk in verskeie vorms produseer, waaronder poesie en prosa. Gespesialiseerde skrywers kan bekend staan as digters, komponiste, toneelskrywers, joernaliste, draaiboekskrywers, ens., afhangende van die gebied waarin hulle spesialiseer. Die werke van sk ...

                                               

Souffleur

n Souffleur is n persoon wat tydens die repetisie van n toneelstuk die teks volg en die akteurs, indien nodig, help as hulle vashaak. Die woord souffleur kom vanaf Frans en beteken letterlik fluisteraar. Die souffleur sit gewoonlik in n spesiaal ontwerpe hokkie in die middel van die verhoog, met sy kop wat net bo die verhoog uitsteek, maar verskans sodat dit nie vir die gehoort sigbaar is nie. Soms kan die souffleur ook in die gehoor sit, of agter in die saal staan. Moderne teaters gebruik gewoonlik n elektroniese souffleur, vanwaar die akteurs en kunstenaars hulle woorde kan aflees.

                                               

Vlieg-in vlieg-uit

Vlieg-in vlieg-uit is n werksmetode wat dikwels gebruik word vir mense wat in afgelee gebiede werk. Eerder as om die werknemer en sy gesin na n dorp naby die werksplek te laat trek, word die werknemer na die werksplek gevlieg waar hulle vir n aantal dae werk waarna hulle dan weer teruggevlieg word na hulle tuisdorpe vir n aantal rusdae. Vlieg-in vlieg-uit is baie algemeen in die mynwese, aangesien myne dikwels in afgelee gebiede, ver weg van dorpe is. Gewoonlik behels n werk met n vlieg-in vlieg-uit skedule die werk van lang skofte bv. 12 ure n dag vir n aantal aaneenlopende dae met al die ...

                                               

Ingenieur

Die ingenieurswese is die kreatiewe toepassing van natuurwetenskappe, wiskundige metodes en empiriese bevindinge vir die ontwerp, vervaardiging en bou, bedryf, onderhoud en vernuwing van strukture, masjiene, materiale, toestelle, stelsels, prosesse en organisasies. n Persoon wat van ingenieurswese n beroep maak word n ingenieur genoem. Die ingenieur spits hom/haar toe op ontwerp, analise, en/of konstruksie deur gebruik te maak van aanlering en toepassing van kennis. Ingenieurswese kan opgedeel word in die gespesialiseerde vakrigtings Elektroniese ingenieurswese Elektriese ingenieurswese Ch ...

                                               

Politikus

Politiek is die proses en metode van besluitneming vir groepe mense. Politiek is die versameling aktiwiteite wat verband hou met die neem van besluite in groepe, of ander vorme van magsverhoudinge tussen individue, soos die verspreiding van hulpbronne of status. Die akademiese studie van politiek word Politieke wetenskap genoem en is die ondersoek van politieke optrede, en bestudeer die verkry en toepassing van mag, wat die afdwing van iemand se wil op n ander is. Dit kan positief gebruik word in die konteks van n politieke oplossing wat kompromiegesind en nie-gewelddadig is of beskrywend ...

                                               

Teoloog

Teologie bestudeer die openbaring van God teenoor die mens soos wat dit in die geskiedenis neerslag gevind het tot en met vandag. Die woord teologie word meestal in n Christelike konteks gebruik en bestudeer God se openbaring tot die mens hoofsaaklik aan die hand van die Bybel en die geskiedenis van die Christelike kerk. Christelike teologie kan onderverdeel word in: Hermeneutiek Bibliologie Ou Testament Nuwe Testament Eksegese Homiletiek Kategetiek Diakonologie Pastoraat Dogmatologie Dogmatiek Etiek Ekklesiologie Sendingwetenskap

                                     

ⓘ Beroepe

  • op 13 Februarie 1857 as predikant gelegitimeer. Hofmeyr ontvang talle beroepe en aanvaar dié na die NG gemeente Colesberg, waar ds. John Murray hom op
  • Litaue teruggekeer. In 1928 het hy na Suid - Afrika geëmigreer en verskeie beroepe beoefen, onder meer die stigting van n ingenieursaak. Hy was van 1930
  • plaasgevind het as die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog en die eerste beroepe leraar, ds. J.C. Hefer, bedank het, het sy vakant gebly tot in 1904. Die
  • en magloses beywer. Hy het vir die algemene stemreg, gelyke toegang tot beroepe en werksgeleenthede, gelyke regte vir almal en die verbetering van werksomstandighede
  • Junie 1922 bevestig. Hy vetrek weer in Oktober 1925 waarna sewe vrugtelose beroepe uitgebring word voor ds. G.J. van Zyl op 3 Februarie 1927 bevestig is.
  • gaan werk as fiskale speurder. Hieronder volg n oorsig van sy verdere beroepe lid van die stadsraad van Borculo, van 5 September 1978 tot 12 April 1994
  • geboortegroepe wat geskoei is op kriteria wat wissel van etniese oorsprong tot beroepe tot godsdiens. Kaste Jati Doniger, Wendy 1999 Merriam - Webster s encyclopedia
  • Na die gemeente meer as n jaar lank vakant was en verskeie vrugtelose beroepe uitgebring is, het prop. C.A. van Zyl die beroep aanvaar en hierheen gekom
  • twee dienste per maand vir die gemeente Roodepoort waarneem. Ná talle beroepe het ds. Du Plooy n beroep na die nuwe gemeente Stilfontein aangeneem en
Biblioteekkunde
                                               

Biblioteekkunde

Biblioteekkunde is die studie van die logiese ordening en dokumentering van menslike kennis, en die bybehorende beroepe heet Bibliotekaris en Bibliograaf. Die eerste handboek oor die onderwerp het in Duits verskyn. Die eerste Amerikaanse skool vir Biblioteekkunde is in 1887 deur Melvil Dewey aan die Columbia Universiteit gestig. Biblioteekkunde moet onderskei word met argiefwetenskap, wat die studie van die vaslegging van doelgerigte versamelde menslike kennis is.

                                               

Eiendomsagent

n Eiendomsagent is n persoon wat namens n verkoper van nie-roerende goedere optree. In Suid-Afrika moet alle eiendomsagente volgens die Wet op Eiendomsagenskapsake, Wet 112 van 1976, geregistreer wees By die Raad vir Eiendomsagentskapsake. Elke eiendomsagent word dan uitgereik met n Vertrouendsfonds-sertifikaat en moet hy/sy voldoen aan die bepalinge van die gedragskode soos deur die wet bepaal.

Lugwaardin
                                               

Lugwaardin

n Vlugbeampte, vlugkelner of lugwaardin is n persoon wat in die kajuit van n passasiersvliegtuig na die veiligheid en die versorging van die passasiers omsien. Van hulle take sluit in: Sien om dat passasiers vasgordel tydens die opstyg en landing van die vliegtuig; Bediening van maaltye, versnaperings en drankies; en Lig passasiers in aangaande veiligheid op die vliegtuig; Kyk dat passasiers die reels gehoorsaam.

Sagtewareontwikkelaar
                                               

Sagtewareontwikkelaar

n Sagterwareontwikkelaar is n persoon of n organisasie wat betrokke is in die sagtewareontwikkelingsproses. Sagtewareontwikkeling behels meer as net ontwerp en kodering.

Toerleier
                                               

Toerleier

n Toerleier of toergids verskaf inligting en bystand aan mense op georganiseerde toere, individue kliente en opleidingsinstansies by religieuse en historiese plekke, museums en by ander plekke van belang. Hulle het n erkende nasionale of plaaslike toeriste-kwalifikasie. Diploma NQF-360 Krediete)nodig.

Vragmotorbestuurder
                                               

Vragmotorbestuurder

n Vragmotorbestuurder of trokdrywer is n mens wat as deel van sy of haar beroep vragmotors bestuur. Vragmotorbestuurders voorsien geïndustrialiseerde samelewings van n noodsaaklike diens deur roumateriaal en vervaardigde goedere tussen fabrieke en handels- en verspreidingssentrums te vervoer.

Werk
                                               

Werk

Werk is liggaamlike en geestelike inspanning wat daarop gerig is om iets te doen of te maak. Werk kan ook verwys na dit wat mense doen of gedoen moet word - met of sonder betaling. Die produkte van werk sluit in: werkstuk oeuvre somtotaal van n kunstenaar se werke opus komposisie Mense gaan gewoonlik na n werkplek waar hulle werk. Die werkplek is dus n plek waar kundiges bymekaarkom om n spesifieke werk te beoefen. Die werkplek word ook toegerus om die betrokke aktiwiteite te ondersteun.

Users also searched:

...

Codice di licenza ashampoo burning studio 11 3gp bokep indo for.

ADONIS, JOHANNES CORNELIUS HANNES ADOPSIANISME ADVENT AGNOSTISISME AGRIPPA AGS AHASIA AHASVEROS AHURAMAZDA. Jou enigste troos GKSA. Paulus wat hom verdedig voor Herodus Agrippa II en praat oor die boeie om sy Cornelius Takitus ongeveer 56 120 n.C. word oor die algemeen beskou as. Die Ampsposisie van die Vrou HTS Teologiese Studies. Agrippa Mandlenkosi. 34226. 20 September 2010. All the licensees have now complied Cornelius Christian. 16124. 1 September 2010. Harmse Va Harmse. WAT WIL DIE APOLOGETIEK?. Cornelius Didloff. EASTERN CAPE CACADU. Kouga. Valuation. Siena Didloff AGRIPPA NKAU. KWAZULU NATAL UMZINYATHI. Glencoe. RESEARCH. Financial Advisory and Intermediary Services Act South African. Spesialiste en akademici wat ervaring het van die Afrikakonteks. Agrippa. Khathide is Petrus word deur die Heilige Gees gelei om die evangelie aan Cornelius.


...